ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα , 25/07/2017 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:
1. Χρήστος Δερβένης του Γεωργίου κάτοικος Χαλανδρίου
2. Παύλος Παπακώστας του Αριστοτέλη, κάτοικος Καισαριανής
3. Επαμεινώνδας Σαμαντάς του Γεωργίου, κάτοικος Ζωγράφου

Αποφασίσαμε ομόφωνα και τροποποιούμε με το παρόν τα άρθρα 1, 2, 3 παρ.2, 6 παρ.2 , και άρθρο 10 , της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Κ.741επ.) κοινωφελούς και επιστημονικού σκοπού - για την πραγμάτωση του οποίου δραστηριοποιείται και οικονομικά, χωρίς όμως να υπερβαίνει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της- με την ως σήμερα επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης της Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος»,
τα οποία τροποποιημένα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜATΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ"

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα, -οδός Δημοκρατίας 19,Γλυφάδα-.Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση , εντός των ορίων της έδρας της , χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. 

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας.
Η εταιρεία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη εξής κοινωφελών σκοπών :
1 -Την προαγωγή κλάδου της Ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
2- Την μελέτη μεθόδων έρευνας και θεραπείας του καρκίνου
3- Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και το>ν εφαρμογών της στην ιατρική και ιδίως στην Ογκολογία, στην Ελλάδα και στο Διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
4- Την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων στην ογκολογία, τόσο στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής υγείας.
5- Τη διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών ή άλλων επιστημόνων με συναφές αντικείμενο και φοιτητών.
6- Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στα αντικείμενα που προ αναφέρθηκαν.
7- Κάθε παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπός.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους από κοινού τους εταίρους. Για κάθε πράξη απαιτείται πλειοψηφία των εταίρων.
2. Ειδικά οι εταίροι Παύλος Παπακώστας και Επαμεινώνδας Σαμαντάς ορίζονται εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου (Δημόσιο, Τράπεζες κλπ), και αποκλειστικά αρμόδιοι για τη διαχείριση των κάθε είδους χρηματικών συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε τρίτο, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά ,θα υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο και θα χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις. 

ΑΡΘΡΟ 10

Μετά τη λύση της Εταιρείας το υπάρχον ενεργητικό θα διατεθεί , με απόφαση των εταίρων, σε φορέα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού
σκοπού.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΛΟΣΚΟΓΠΚΙΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:
"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ"

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα, οδός Δημοκρατίας 19, Γλυφάδα. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση , εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας.
Η εταιρεία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη των εξής κοινωφελών σκοπών:
1- Την προαγωγή κλάδου της Ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
2- Την μελέτη μεθόδων έρευνας και θεραπείας του καρκίνου. 
3- Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στην ιατρική και ιδίως στην Ογκολογία, στην Ελλάδα και στο Διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
4- Την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων στην ογκολογία, τόσο στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα ,όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής υγείας.
5- Τη διοργάνωση Σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών ή άλλων επιστημόνων με συναφές αντικείμενο και φοιτητών.
6- Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
7- Κάθε παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπός.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ. Το παραπάνω ποσό καταβλήθηκε ισόποσα από όλους τους εταίρους, δηλαδή από 1000 ευρώ έκαστος
Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται από τις εισφορές των εταίρων ,τις ετήσιες συνδρομές αυτών, τις δωρεές εταίρων ή τρίτων, από επιχορηγήσεις φορέων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και από κάθε στοιχείο που θα προκόψει από τη λειτουργία της Εταιρείας.
Τόσο κατά τη διάρκεια , όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται διανομή κερδών στους εταίρους της. 

ΑΡΘΡΟ 6

1.Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους από κοινού τορς εταίρους. Για κάθε πράξη απαιτείται η συναίνεση όλων των
εταίρων.
2.Ειδικά οι εταίροι ΙΙαύλος Παπακώστας και Επαμεινώνδας Σαμαντάς ορίζονται εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου (Δημόσιο, Τράπεζες κλπ), και αποκλειστικά αρμόδιοι για τη διαχείριση των κάθε είδους χρηματικών συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε τρίτο, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά ,θα υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο και θα χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η εταιρεία μπορεί να έχει επιστημονικούς συνεργάτες γιατρούς και άλλους επιστήμονες με συναφές αντικείμενο από όλη την Ελλάδα. Οι συνεργάτες αυτοί θα έχουν όλα τα δικαιώματα των εταίρων τα σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας , δεν θα μετέχουν όμως στη λήψη των αποφάσεων.
2. Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία επιτρέπεται με κοινή απόφαση όλων των εταίρων.
Οι εταίροι επιλέγουν, κατά προτίμηση τους νέους εταίρους μεταξύ των επιστημονικών συνεργατών της Εταιρίας. 

ΑΡΘΡΟ 9

Απαγόρευση , πτώχευση ή θάνατος κάποιου εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10

Το, μετά τη λύση της Εταιρείας, υπάρχον ενεργητικό 0α διατεθεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, σε φορέα κοινωφελούς , μη κερδοσκοπικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 11

Για κάθε ζήτημα που 0α προκύψει και δεν προβλεπεται στο παρόν καταστατικό , ισχύουν οι περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν καταστατικό της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ" κατατέθηκε σ' εμάς στις 18-12-2017 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 458342 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 387/2017

ΑΘΗΝΑ, 18-12-2017